Reklamační řád

Great United Trading s.r.o.

IČ: 493 55 911

se sídlem Na Slupi 15, Praha 2, 128 00, Česká republika

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 19757

 

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je platný a účinný od 23. 4. 2018 a vztahuje se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností Great United Trading, s. r. o., IČ: 493 55 911, se sídlem Na Slupi 134/15, 128 00  Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 19757 (dále jen „Prodávající“) a koncovým zákazníkem – spotřebitelem („Kupující“) realizovaných prostřednictvím ESHOPU (http://www.time-out.to/) a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím na nové zboží, pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

Při vyřizování reklamací se postupuje podle tohoto reklamačního řádu, všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího (tj. Všeobecných obchodních podmínek e-shopu), zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek e-shopu prodávajícího má přednost před ustanoveními reklamačního řádu, která mají přednost před ustanoveními zákona.

 

II. Rozsah a podmínky odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží

Prodávající odpovídá Kupujícím za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím v souladu s kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti Prodávajícím popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či údaji uvedenými na obalu zboží očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Vadou Zboží se rozumí zejména, že : (i) Zboží nemá vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě prováděné reklamy, (ii) Zboží se nehodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží obvykle používá a nebo (iii) Zboží nebylo dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží: (i) Kupující musel při vynaložení pozornosti vědět již při uzavření smlouvy o vadě Zboží,  (ii) vada byla způsobena Kupujícím či třetí osobou (zejména nesprávným užíváním, mechanickým poškozením, neodbornou opravou, nedostatečnou údržbou, nevhodnou volbou velikosti Zboží),  (iii) vada byla vyvolána vnějšími vlivy (zejména živelnou pohromou či povětrnostními vlivy) anebo (iv) při opotřebení věci způsobeném obvyklým užíváním.

 

III. Způsob uplatnění reklamace

Nejrychlejším způsobem pro vyřízení reklamace je zaslání Zboží na adresu GREAT UNITED TRADING, s.r.o., E-SHOP, Radlická 117, 158 00 Praha 5 (v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace Prodávající doporučuje Kupujícím zaslat reklamované zboží právě na tuto adresu).

Reklamaci může Kupující případně uplatnit rovněž v kterékoli provozovně Prodávajícího (prodejně TIMEOUT ORIGINAL STORE), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků, či v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího.

Zboží předávané k reklamaci musí být čisté (umyté, popř. vyprané). Znečištěné Zboží není Prodávající povinen přijmout.

Prodávající pro urychlení reklamace doporučuje, aby Kupující spolu s reklamovaným Zboží předal Prodávajícímu vždy rovněž originál dokladu o koupi Zboží (účtenku), který slouží jako záruční list a vyplněný reklamační formulář, který je k dispozici na stránkách http://www.time-out.to/ a v prodejnách TIMEOUT ORIGINAL STORE.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace u Prodávajícího.

Pokud je vada Zboží odstranitelná, Prodávající v této lhůtě vadu řádně na vlastní náklady odstraní a opravené Zboží zašle Kupujícímu, náklady na dopravu hradí Prodávající. Pokud nelze vadu Zboží odstranit, Prodávající zašle Kupujícímu nové Zboží, pokud to nebude možné, budou Kupujícímu vráceny peníze.

Kupující si může vybrat, zda požaduje vrácení peněz poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

V případě opakovaného výskytu vad po opravě Zboží či většího množství vad má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz. Toto právo může Kupující uplatnit pouze při uplatnění reklamace, na pozdější volbu nároků nebude brán ze strany Prodávajícího zřetel.

Nebude-li reklamace uznána, Prodávající na základě žádosti Kupujícího zašle Zboží zpět Kupujícímu; v případně byla-li reklamace uplatněna na provozovně Prodávajícího, v jeho sídle nebo místě podnikání Prodávající umožní Kupujícímu převzetí Zboží u Prodávajícího. Kupující je povinen požádat o zaslání zboží zpět nebo si vyzvednout reklamované Zboží nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byl Prodávajícím informován o neuznání reklamace. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, a to ve výši 15 Kč/den. Nevyzvedne-li si Kupující Zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, má Prodávající bez dalšího právo Zboží prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého Zboží, vyplatí Prodávající Kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí Kupující uplatnit u Prodávajícího.

IV. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/