Všeobecné obchodní podmínky e-shopu.

(dále jen „VOP“)

I. Vymezení pojmů

Prodávající: GREAT UNITED TRADING, s.r.o., IČ: 49355911, se sídlem Praha 2, Na Slupi 134/15, PSČ 128 00, doručovací adresa: Radlická 117, Praha 5, PSČ: 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 19757.

Kupující: osoba, která nakupuje výrobky Prodávajícího na E-shopu.

Zboží: movitá věc, která je nabízena ke koupi v E-shopu, zejména textilie, textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti, oděvní ozdoby a obuv, a kterou si Kupující objednal.

II. Úvodní ustanovení

VOP upravují vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím při prodeji Zboží prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na internetovém portálu www.time-out.to (dále jen „E-shop“). VOP se vztahují na veškeré objednávky uskutečněné Kupujícím prostřednictvím E-shopu. Kupující objednáním Zboží potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

III. Objednání Zboží a uzavření smlouvy

Kupující má možnost objednat Zboží prostřednictvím telefonu nebo e-mailem nebo vyplněním příslušných objednávkových formulářů na E-shopu.

Z důvodu velkého zájmu o Zboží může dojít k vyprodání některého nabízeného Zboží během zadávání elektronické objednávky, a proto je vhodné, aby Kupující objednávku před potvrzením vždy aktualizoval.

Jakmile Kupující potvrdí objednávku v nákupním košíku, Zboží je již rezervováno pouze pro Kupujícího.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující není oprávněn si v objednávce vymínit vlastnosti Zboží, které se liší od vlastností uvedených na E-shopu, pokud si to předem výslovně nedohodne s Prodávajícím a pokud od Prodávajícího neobdrží souhlas s touto změnou vlastností Zboží v textové formě.

Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto Obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané Zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy:

Kromě informací o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, které jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu E-shopu přímo v průběhu objednávání Zboží, tímto Kupující bere na vědomí také následující popis postupu při uzavření kupní smlouvy:

Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky a informací o dodání objednaného Zboží. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího e-mail potvrzující učiněnou objednávku. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat Kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky (tím není dotčeno právo Prodávajícího odmítnout objednávku dle bodu 8. tohoto článku). Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku. Toto rozhodnutí učiní Prodávající dle svého výlučného uvážení. Pokud Prodávající objednávku odmítne, bude o tom Kupující neprodleně informován. Bude-li platba za odmítnutou objednávku již zpracována a přijata na účet Prodávajícího, bude obratem vrácena na účet Kupujícího, ze kterého bylo objednané Zboží uhrazeno.

Nestanoví-li zákon jinak, platí, že vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání předmětu prodeje není možné, neboť předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Prodávající si také vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu Zboží.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 2 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Prodávající umožní Kupujícímu přístup k této kupní smlouvě po dobu její archivace, kdykoli o to Kupující požádá.

Údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: Před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného Zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.

IV. Ceny a platební podmínky

Ceny uvedené na internetových stránkách E-shop jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Platné jsou ceny uvedené v době potvrzení objednávky.

Ceny nezahrnují náklady na dopravu. Při objednávce nad 1.500,- Kč je dopravné zdarma. V ostatních případech účtujeme poštovné a balné za Obchodní balík České pošty ve výši 99 Kč, za balík PPL ve výši 89 Kč a za balík DPD ve výši 89,- Kč, a to bez ohledu na velikost nebo hmotnost objednávky. Pokud si Kupující zvolí možnost platby na dobírku, cena se navýší o 40 Kč. 

V. Způsoby úhrady kupní ceny objednaného Zboží

Úhradu kupní ceny může Kupující uskutečnit následujícími způsoby:

a) prostřednictvím platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b) formou tzv. Dobírky – kupní cenu Zboží hradí Kupující v hotovosti doručovateli při jeho převzetí.

c) Bankovním převodem - po obdržení objednávky bude Kupujícímu zaslána faktura s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží Kupující zaplatí na bankovní účet Prodávajícího, číslo účtu je 2093132/0800. Účet je vedený u České spořitelny, a.s. Po obdržení platby Prodávající odešle Zboží s tím, že Kupujícímu sdělí termín doručení zásilky. V případě úhrady Zboží bezhotovostním převodem bude Zboží expedováno až po potvrzení přijetí peněz na účet Prodávajícího.

V případě, kdy Kupující provede úhradu ceny Zboží a Prodávající objednávku odmítne nebo nebude schopen zajistit dodání Zboží, vrátí Prodávající neprodleně zaplacené finanční plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení finančních prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

VI. Dodací podmínky

Objednané Zboží si Kupující může:

a) nechat poslat prostřednictvím kurýrní služby PPL, DPD či České pošty;

b) v případě, že Kupující zvolil jako formu úhradu kupní ceny platbu platební kartou, může si Zboží nechat zaslat dle svého výběru do kamenné prodejny TIMEOUT ORIGINAL STORE na adrese Galerie Nové Butovice, Radlická 117, Praha 5 anebo na adrese Avion Shopping Park Ostrava, Rudná 114/3, Ostrava - Zábřeh. V takovém případě je Kupující povinen si Zboží v kamenné prodejně TIMEOUT ORIGINAL STORE vyzvednout ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím informován o možnosti vyzvednutí Zboží. Jestliže tak neučiní, je Prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit, o čemž bude Kupující informován e-mailem. Kupujícímu bude v takovém případě uhrazená kupní cena vrácena do 14 dnů od uplynutí lhůty pro vyzvednutí Zboží. K vrácení kupní ceny Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce.

Poštovné, balné a doběrečné není zahrnuto v kupní ceně a hradí jej Kupující. V případě, že cena za objednané Zboží v rámci jedné objednávky převýší částku 1.500,- Kč, je poštovné, balné a doběrečné zdarma.

Zboží je Prodávajícím dodáváno pouze v rámci České republiky.

VII. Užívání a údržba Zboží

Při výběru Zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám uživatele Zboží. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování Zboží. Pouze Zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití Zboží.

V případě, že je způsob užívání Zboží stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Zboží seznámit. Po celou dobu užívání zakoupeného Zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto Zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost Zboží a Prodávající za ně nemůže nést odpovědnost (např. používání nevhodných deodorantů, nadměrná potivost, nadměrné tření oděvních součástí v důsledku tělesných proporcí uživatele, kontakt Zboží s předměty s ostrými hranami, jako jsou hodinky, brašny, klíče, těžké předměty v kapsách apod.), stejně jako nevhodně zvolená velikost Zboží, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba Zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Životnost Zboží a oděvních součástí je ovlivněna způsobem jejich užívání a údržby. Při údržbě Zboží je třeba dodržovat vhodné postupy dle symbolů uvedených na vnitřní etiketě Zboží. Při intenzivním či nevhodném užívání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě nemusí životnost Zboží odpovídat obvyklé době jeho životnosti.

VIII. Práva Kupujícího při nákupu Zboží online

Nedoručení zásilky

Nebude-li objednané Zboží řádně a včas doručeno, je Kupující oprávněn řešit reklamaci se zákaznickým oddělením Prodávajícího, a to formou e-mailu odeslaného na adresu: eshopcz@timeoutjeans.com nebo telefonicky na zákaznické lince:(+420) 234 141 540.

IX. Práva Kupujícího z vad zboží

Práva Kupujícího z vad Zboží a postup při jejich uplatnění upravuje Reklamační řád, který je přílohou těchto Obchodních podmínek.

V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz   

Kupující, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Podmínky pro zrušení objednávky a vrácení Zboží bez uvedení důvodu

Pokud si Kupující nákup rozmyslel nebo je nespokojen s libovolnou položku v dodané objednávce, může od uzavřené smlouvy odstoupit za podmínek níže uvedených, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží.

Pokud se Kupující rozhodne od uzavřené smlouvy odstoupit před převzetím Zboží (tj. objednávku Zboží zrušit ještě před převzetím Zboží), je povinen tak učinit výlučně prostřednictvím emailu odeslaného na adresu eshopcz@timeoutjeans.com. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který je k dispozici na E-shopu, není to však povinností Kupujícího.

Spotřebitel má dále právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dne převzetí Zboží. Vrácení zboží v uvedené lhůtě má účinky odstoupení od uzavřené kupní smlouvy s Prodávajícím v rozsahu vráceného Zboží.

Při odstoupení od smlouvy je Kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, Zboží vrátit Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo Zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží je Kupující povinen vrátit úplné, nenošené, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal. Etikety nebo štítky na Zboží musí být připevněny na původním místě a musí být neporušené. Kupující je povinen Zboží vrátit na adresu E-shopu: GREAT UNITED TRADING, s.r.o., E-SHOP, Radlická 117, 158 00 PRAHA 5. Jestliže však Kupující uhradil kupní cenu Zboží platební kartou, je oprávněn Zboží vrátit dle svého výběru do kamenné prodejny TIMEOUT ORIGINAL STORE na adrese Galerie Nové Butovice, Radlická 117, Praha 5, anebo na adrese Avion Shopping Park Ostrava, Rudná 114/3, Ostrava - Zábřeh; v takovém případě je Kupující povinen při vrácení Zboží předložit doklad o koupi (fakturu) nebo jinak prokázat zakoupení Zboží u Prodávajícího.

V případě vrácení Zboží Kupující nese veškeré náklady spojené s dopravou Zboží, jakož i další náklady, které mu v souvislosti s vrácením Zboží vzniknou.

Poučení spotřebitele o možnosti odstoupit od smlouvy. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze na případy, kdy je Kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nestanoví – li zákon jinak. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího na adrese GREAT UNITED TRADING, s.r.o.,  E-SHOP, Radlická 117, 158 00 PRAHA 5 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na E-shopu, není to však povinností Kupujícího. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud Kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy a vrácené Zboží, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který k použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. Platbu vrátí Prodávající až po obdržení vráceného Zboží nebo prokáže-li Kupující, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením Zboží. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně  jeho funkčnosti.

XI. Zpracování a ochrana osobních údajů

Prodávající nakládá s osobními údaji Kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů Kupujícího jsou blíže upravena v „Informaci o zpracování Vašich osobních údajů“ zveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího www.time-out.to, která tvoří nedílnou součástí těchto VOP a uzavřené kupní smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

Společnost GREAT UNITED TRADING, s.r.o., jakožto provozovatel internetového obchodu www.time-out.to je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. Veškerá práva, včetně autorských práv, jsou ve vlastnictví Prodávajícího.

Jakékoliv použití obsahu této webové stránky nebo kopírování či ukládání, nebo jen jejích částí, jiné než pro Vaše osobní, nekomerční použití je zakázáno bez písemného souhlasu Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit.

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Právní vtahy mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou jazykovou verzí Obchodních podmínek má přednost verze česká.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 23. 4. 2018.